Pulsi Balonishof 7, 2909PL Capelle aan den IJssel +31(0)10 7988085
Algemene voorwaarden Blik van Boven B.V. 

ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen gebruikt: BlikvanBoven B.V.: BlikvanBoven B.V. gevestigd op adres Ligusterbaan 1, 2908 LW Capelle aan den IJssel Opdrachtgever: De wederpartij van BlikvanBoven B.V. Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever en BlikvanBoven B.V. te bepalen werkzaamheden die door de BlikvanBoven B.V. verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen BlikvanBoven B.V. en opdrachtgever(s), waarop BlikvanBoven B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met BlikvanBoven B.V., waarbij derden betrokken worden.
3. Als een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

ARTIKEL 3 OFFERTES
1. Offertes van BlikvanBoven B.V. zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. ALV-14022016 BlikvanBoven B.V. Pagina 1 van 7
2. BlikvanBoven B.V. is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door beide partijen schriftelijk binnen dertig (30) dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn in euro’s tenzij anders aangegeven en exclusief BTW. Andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, zijn inbegrepen.
4. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan komt de opdracht niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BlikvanBoven B.V. schriftelijk anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht BlikvanBoven B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Offertes en afwijkend overeengekomen condities, gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 4 TER BESCHIKKING STELLING VAN INFORMATIE EN MEDEWERKING
1. Opdrachtgever verstrekt BlikvanBoven B.V. tijdig (minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de uitvoering) alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Als opdrachtgever hier niet aan heeft voldaan behoudt BlikvanBoven B.V. zich het recht voor de uitvoering van het project op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT EN DERDEN
1. Voor aanvaarde opdrachten heeft BlikvanBoven B.V. een inspanningsverplichting.
2. BlikvanBoven B.V. voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
3. BlikvanBoven B.V. heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
4. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft BlikvanBoven B.V. het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
5. BlikvanBoven B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
6. BlikvanBoven B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.
7. Als door BlikvanBoven B.V. of door BlikvanBoven B.V. ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
8. Indien door weersverlet de uitvoering van de door BlikvanBoven B.V. uit te voeren werkzaamheden geen doorgang kan vinden, komen eventuele gevolgkosten voor de rekening van de opdrachtgever. Indien het project op een dusdanige locatie is dat er niet gedemobiliseerd kan worden, dan zal BlikvanBoven B.V. voor de periode van weersverlet en/of het staken van het onderzoek een nader af te spreken stand-by tarief aan de opdrachtgever in rekening brengen.
9. BlikvanBoven B.V. behoudt zich het recht voor om andere apparatuur in te zetten, dan zoals omschreven in de offerte, met een gelijkwaardige of betere specificatie.
10. De medewerkers van BlikvanBoven B.V. werken volgens de richtlijnen van de ARBO wetgeving zodat de veiligheid van de medewerker tijdens de werkzaamheden wordt gewaarborgd. Op plaatsen waar naar het oordeel van de medewerkers van BlikvanBoven B.V. werkzaamheden niet veilig kunnen worden uitgevoerd zullen geen metingen worden verricht.
11. BlikvanBoven B.V. garandeert niet dat de te filmen of fotograferen locatie duidelijk en zonder belemmeringen in beeld kan worden gebracht, dit in verband met de mogelijke aanwezigheid van belemmeringen bij het fotograferen van objecten of terreinen vanuit de lucht (vergunningen, niet vrij toegankelijke oppervlakken, objecten, beplantingen, bomen, bouwwerken, extreme weersomstandigheden, beperkt zicht, overig luchtverkeer etc.)
12. BlikvanBoven B.V. geeft geen garanties over de satellietontvangst voor de positionering van de camera’s.
13. De interpretatie van metingen door middel van machinale en/of handmatige technieken wordt door BlikvanBoven B.V. naar beste weten en kunnen uitgevoerd.
14. BlikvanBoven B.V. staat niet in voor de juistheid van de interpretatie van meetresultaten.

ARTIKEL 6 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT, MEERWERK
1. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt BlikvanBoven B.V. de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening.

ARTIKEL 7 CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN
1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door BlikvanBoven B.V. vastgesteld.

ARTIKEL 8 BETALINGSVOORWAARDEN
1. Betaling moet binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2. De opdrachtgever zal de factuur van de BlikvanBoven B.V. op onjuistheden controleren. Indien de opdrachtgever niet binnen drie (3) werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van relevante redenen heeft afgewezen en aan BlikvanBoven B.V. heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de opdrachtgever op reclamatie.
3. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft BlikvanBoven B.V. het recht de wettelijke rente in rekening te brengen. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie bedragen elke keer € 100,00 en zijn voor rekening van opdrachtgever. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden bij opdrachtgever verhaald.
4. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

ARTIKEL 9 (INTELLECTUEEL) EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
1. Alle door BlikvanBoven B.V. geleverde zaken, zoals foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van BlikvanBoven B.V. tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien anders schriftelijk overeengekomen blijft een en ander eigendom van BlikvanBoven B.V. totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.
2. Het auteursrecht op gemaakte foto’s en of video’s berust bij BlikvanBoven B.V..
3. BlikvanBoven B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

ARTIKEL 10 KLACHTEN
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan BlikvanBoven B.V.. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat BlikvanBoven B.V. er adequaat op kan reageren.
2. Als een klacht terecht is, verricht BlikvanBoven B.V. de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden.
3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is BlikvanBoven B.V. aansprakelijk, binnen de grenzen van Artikel 12 Aansprakelijkheid.

ARTIKEL 11 OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. BlikvanBoven B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst BlikvanBoven B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van BlikvanBoven B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is BlikvanBoven B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BlikvanBoven B.V. kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BlikvanBoven B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BlikvanBoven B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien BlikvanBoven B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is BlikvanBoven B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is BlikvanBoven B.V. gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID
1. BlikvanBoven B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat BlikvanBoven B.V. is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
2. BlikvanBoven B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. BlikvanBoven B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschades, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. Als BlikvanBoven B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de totaalprijs van de offerte en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van BlikvanBoven B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
4. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de BlikvanBoven B.V. of zijn leidinggevende onderschikten.

ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING
1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

ARTIKEL 14 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam.
2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.
3. Op elke opdracht tussen BlikvanBoven B.V. en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

ARTIKEL 15 WIJZIGINGEN
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is telkens de laatst gedeponeerde versie van toepassing zoals deze gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Meer weten?

Neem contact met ons op! Wij adviseren u graag naar de mogelijkheden binnen uw project!

Met heldere en duidelijke Algemene Voorwaarden bouwen wij aan sterke klantrelaties.

Image Caption

Sophie Stellaard

CEO & Payload Officer

BEDRIJFSGEGEVENS

ADRES

Blik van Boven BV
Pulsi Balonishof 7
2909 PL, Capelle aan den IJssel
Nederland
BANK | KvK

IBAN NL88KNAB 02551158858
BIC KNABNL2H
KvK Rotterdam 65348176
BTWnr. NL856075310B01
CONTACT

Tel. +31(0)10 798 80 85
Mail: info@blikvanboven.nl
Contact